Resumption Committee - Corporate Governance - SCUD Group Limited
 

Resumption Committee

COMMITTEE MEMBERS
Dr. Loke Yu (Chairman) 
Mr. Wang Jing Zhong 
Mr. Wang Jian Zhang
Mr. Hou Li
Mr. Heng Ja Wei Victor